என் சந்தேகம் :

என் சந்தேகம் :

பழனி முருகன் மலை ஏறும் முன் இடும்பன் சன்னதி வருது
ஆக அவனும் மலை ஜாதி சேர்ந்தவன் ஆகிறான்

பாரதத்தில் – பீமன் மனைவி இடும்பி ( இவன் தங்கை )

எப்படி பாரதத்துக்கும் முருகனுக்கும் தொடர்பு வருது ?

விளக்கவும் தெரிந்தால் ??

வெங்கடேஹ்ச்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s