அருட்பெரு ஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை

அருட்பெரு ஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை 19. விமலபோ தாந்தமா மெய்ப்பொருள் வெளியெனும் அமலசிற் சபையி லருட்பெருஞ் ஜோதி 20. பெரியநா தாந்தப் பெருநிலை வெளியெனும் அரியசிற் றம்பலத் தருட்பெருஞ் ஜோதி 19 போதத்தின் ( அறிவு ) அந்தமாகிய பெரிய உண்மை பொருள் விளங்கும் சிற்சபை ஆகிய சுத்த சிவ பர வெளி 20 நாதத்தின் இறுதியும் முடிவும் விளங்கும் பெரிய வெளி ஆகிய அடைதறகரியதாகிய சிற்சபை எனும் வெளி வெங்கடேஷ்

அருட்பெரு ஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை

அருட்பெரு ஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை 17 தூயக லாந்த சுகந்தரு வெளியெனும் ஆயசிற் சபையி லருட்பெருஞ் ஜோதி 18. ஞானயோ காந்த நடத்திரு வெளியெனும் ஆனியில் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி இந்த சிற்சபை என்பது எல்லா அந்தங்களின் இருப்பிடம் என்பதை பின் வரும் அருட்பாக்கள் மூலம் தெளிவுபடுத்துகிறார் வள்ளல் பெருமான் 17 சுத்த கலைகளின் அந்தமாக விளங்கும் சிற்சபை அதாவது சோமசூரியாக்கினி கலைகளின் அந்தம் – 18 ஞான யோகாந்தத்தின் புகலிடம்…

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை 15 சுத்தசன் மார்க்க சுகத்தனி வெளியெனும் அத்தகைச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி 16 சுத்தமெய்ஞ் ஞான சுகோதய வெளியெனு அத்து விதச்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி பொருள் : முன்னர் உரைத்தபடி சிற்சபை என்பது யாவும் பர வெளிகளே அன்றி வேறிலை அவைகள் கண்களிலை – ஞான சபை / கன்னியாகுமரி செல்வராஜ் குழு விளக்கம் படி அதுக்குத்தான் இந்த அகவல் பதிவுகள் 15 இந்த சிற்சபை என்பது…

அகமும் புறமும்

அகமும் புறமும்   எப்படி  ஒரு ஆலையில் நிரந்தர வேலை கிடைக்க வேணுமெனில் ?? முதலில் தினக்கூலி – லேபர்  – 2/3 வருடம் பின்னர் கார்டு போட வேணும் – 2/3 வருடம் பின்னர் ஆலையின் தொழிலாளர் இதில்  பயிற்சி காலம் – 1 வருடம் பின்னர் நன்ண்டத்தை காலம் 1 வருடம் பின்னர் தான் பணி  நிரந்தரம்  ஆக்குவர் இதுக்கே இவ்ளோ படிகள் இருக்கு எனில் ??   நமக்கு சாகாக்கல்வி மரணமிலாப்பெரு வாழ்வு…