அட்டமா சித்தி பயிற்சி விளக்கம்

அட்டமா சித்தி பயிற்சி விளக்கம்   இதன் சூக்குமம் : திருவடி – கண் – பிரணவம் – எண் திசையில் இருக்கு மேற்கூறியவைகளை தொடர்புபடுத்தினால் – அதனால் வரும் அனுபவம்  சித்தி தான் அட்டமா சித்தி ஆகும்   வெங்கடேஷ்