இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

ஜீவபிரம்மம் என்பதும்
ஜீவான்மா என்பதும் ஒன்று தான்

பிரமத்துவாரம் – பிரமரந்திரம் என்பதில்
பிரமம் என்பது ஆன்மா தான் குறிக்குது

அது திறந்தால்
நாம் தரிசனம் செய்வது ஆன்மாவே அன்றி சிவமிலை

ஆகையால்
ஜீவன் என்பது நம் தற்போதைய நிலை
ஆன்மா என்பது நாம் கலக்கும் பரம் பொருள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s