காதல் பெருமை மகிமை

காதல் பெருமை மகிமை கவி : காதலித்துப்பார் உன் கையெழுத்து மாறும் நான் : காதலிக்காமல் இருந்து பார் உன் தலையெழுத்தே மாறும் உண்மை தானே ?? வெங்கடேஷ்

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை துரியமுங் கடந்த சுகபூ ரணந்தரும் அரியசிற் றம்பலத் தருட்பெருஞ் ஜோதி   பொருள் : அதாவது துரியம் எனும் உயர் நிலை கடந்தும்  துரியாதீதம்  -சுத்த சிவ துரியாதீதம் எனும் சுத்த சிவ வெளி  ஆகிய எட்டுதற்கரிய  சிற்சபையில் அருள் நடம் செயும் அருட்பெரு ஞ்சோதி   . 34 எவ்வகைச் சுகங்களு மினிதுற வளித்தருள் அவ்வகைச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி பொருள் : சிற்சபை எத்தகையது எனில்…