ஞானிகள் ஒற்றுமை

ஞானிகள் ஒற்றுமை

 

இறை பெருமை

1 மாணிக்க வாசகர் :

தாயினும் சிறந்த தயாவான தத்துவனே

 

2 வள்ளல் பெருமான் :

ஈன்றநற் றாயினு மினிய பெருந்தய

வான்றசிற் சபையி லருட்பெருஞ் ஜோதி

 

ஞானிகள் எப்பவுமே கருத்து வேறுபட மாட்டார்கள்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s