திருவடிப் பெருமை

திருவடிப் பெருமை

 

கொன்றை தும்பை அணிந்த மருந்து

கோதை மீதில் படர்ந்த மருந்து

மன்றுளே நின்றாடும் மருந்து

மாணிக்க வாசகர் கண்ட மருந்து

 

நடமிடும் அடிகளைக் குறிப்பதால் வேறு விளக்கம் தேவையிலை

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s