வாழ்க்கைக் கல்வி

வாழ்க்கைக் கல்வி
காசு சம்பாதிக்கத் தெரியணும்
அதே சமயம்
செலவு செய்யவும்
சேமிக்கவும் தெரியணும்
உழைக்கவும் தெரியணும்
அதே சமயம்
ஓய்வெடுக்கவும் தெரியணும்
வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s