கண்ணாடி – விஞ்ஞானமும் ஆன்மீகமும்

கண்ணாடி – விஞ்ஞானமும் ஆன்மீகமும்

விஞ்ஞானம் ஒரு கண்ணாடி கண்டுபிடித்திருப்பதாக கூறுது

( உண்மை தெரியவிலை )

அது அணிந்தால்

எப்படி  ஆடை இல்லாத உடல் கண்ணுக்கு தெரியுமோ ??

அது போல் தான் சுழுமுனையும்

அதுவும் கண்ணாடி தான்

அதான் எல்லா மறைப்பும் நீக்கி

எல்லாம் வெட்ட வெளிச்சமாகக் காட்டுது  ஆன்ம சாதகனுக்கு

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s