தெளிவு

தெளிவு

மத்திய அரசு தான் மனம் புத்தி

அது சிரசில்

மாநில அரசு தான் உடல்

எனவே மா நில அரசு

மத்திய அரசின் கட்டளைக்கு அடி பணியத்தான் வேணும்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s