அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் – சிற்சபை பெருமை கற்பனை முழுவதும் கடந்தொளி தருமோர் அற்புதச் சிற்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி பொருள் : கற்பனை செய்வது மனம் அதாவது மனம் முதலிய கருவி கரணங்கள் முற்றும் இயங்கா செயல்படா நிலையில் விளங்குவது சிற்சபை எனும் அற்புதச் சபை   வெங்கடேஷ்  

காதல் பெருமை

காதல் பெருமை என் காதல் மிக புனிதமானது – பரிசுத்தமானது நான் உன் உயிரைத் தான் காதலிக்கிறேன் காதலர்கள் மத்தியில் –  இது மிக பிரபலமான வசனம் காதல் தெய்வீகமானது பவித்ரமானது என்பர் காதலும் கடவுளும் ஒன்றென்பர் சரி ஏன் ?? எனில் காதல் என்பது ஆன்மா சம்பந்தப்பட்டது அது சுத்தமான பரிசுத்தமான வெளியில் இருப்பதால் காதலும் அவ்வாறே குறிப்பிடப்படுது இது உடல் தாண்டி – மனம் தாண்டி போகும் தன்மை  உடைத்து   ஆனால் காமம்??…

காமம் பெருமை

காமம் பெருமை நீரில் மூழ்கி அழுக்கு தீர ஒருவனும் குளித்ததிலை காமக்கடலில் மூழ்கி ஆசை தீர ஒருவனும் முத்துக்குளித்ததிலை வெங்கடேஷ்