காதலனும் ஆன்ம சாதகனும்

காதலனும் ஆன்ம சாதகனும்

 

காதலன் : “ ஓருயிர் “  என்கிறான்

தன் காதலி உயிர் சேர்த்து

 

ஆன்ம சாதகன்  :

இரு கண் பார்வை சேர்த்து

ஒரே பார்வை – ஒரே திருவடி தான் என்கிறான்

 

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s