ஞானியரும் சாமானியரும்

ஞானியரும் சாமானியரும்

சாமானியர் :

செல்வம் பதவி வசதி வாய்ப்பு வேண்டி

செல்வந்தரிடம் மன்றாடுகிறார்

 

ஞானியர் ஆன்ம சாதகர் :

பிறவா வரம் – முத்தேக சித்தி வேண்டி

மன்றாடியிடம் மன்றாடுகிறார்

 

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s