மகாபாரதமும் விஞ்ஞானமும்

மகாபாரதமும் விஞ்ஞானமும்   இதில் கீதோபதேசம் போது – அந்த இடத்தின் உள்ள எல்லார் அசைவையும் நிறுத்திவைத்துவிடுகிறான் கண்ணன்   இதே  நிலை தான் X Men – Days of the Future Past படத்திலும் , அந்த எக்ச் மனிதன் – வில்லன் ஆட்கள் அசைவை நிறுத்தி – தனக்கு சாதகமாக  எப்படி இருக்க வேணுமோ அப்படி நிறுத்தி வைத்துவிடுவார்   ஆக சித்திகள் அருகே கூட விஞ்ஞானம்  நெருங்கிவிட்டது     Freezing…

Signs of Healing

Signs of Healing   1 More observing – Less Judgment   2 More responding – Less reacting   3 More of  Self Love – Less  of Self sabotage   More boundaries – Less resentment   More inner peace – Less outer chaos   More clarity – Less confusion   More Being – Less Doing  …

7 Rules of Life

7 Rules of Life   Make Peace with yr Past So that it does not disturb yr present and future   what others think of you its none of yr business   Only incharge of yr Happiness is YOU   Don’t compare yrself with Others   Comparison is the thief of JOY   Time almost…

மெய்ஞ்ஞானமும் –  விஞ்ஞானமும்

மெய்ஞ்ஞானமும் –  விஞ்ஞானமும்   விஞ்ஞானம் : Neuro Plasticity :   Is the ability of the brain to physically rewire itself thru change of mindset like meditation , gratitude and selflessness etc   You cause yr brain to change physically and make more neural connections   மெய்ஞ்ஞானம் :   இதைத்தான் அகவலில் வள்ளல் பெருமான் :   “தோலெலாம்…