திருவடிப் பெருமை

திருவடிப் பெருமை   விரை கழல் சரணே என்பதால் கண்மணி தவம் செயுங்கால் திருவடிகள்  நம் உடலில் மணம் வீசச்செயும்     குரை கழல் என்பதால் திருவடிகள் நாதம் உண்டாக்கும் என அறிய வேணும்     வெங்கடேஷ்