தெளிவு

தெளிவு   ஒரு யோகம் பயின்று ஒரு அனுபவமும் வரவிலை பின் மத்தது என போய் போய் ஏமாந்து நிற்கையில் அவன் : சூடு கண்ட பூனை   அதே ஒரு சாதனையில் முறையில் பிடிப்பும் – அனுபவம் சித்தித்துவிட்டாலோ அவன் : ருசி கண்ட பூனை திருமணம் ஆன புது மாப்பிள்ளை மாதிரி   வெங்கடேஷ்’

மயனும் தவளமாடமும்

மயனும் தவளமாடமும்   இந்த மாடம் பத்திய குறிப்பு வள்ளல் பெருமான் தன் மெய்யருள் வியப்புவில் பாடியிருக்கார்   ஆனால் ஏன் மயனைக்குறிப்பிட வேண்டும்   “ மயனும் கருத மாட்டா தவள மாடத்துச்சி “ என குறிக்க வேணும் ??   மயன் ஒரு மிக சிறந்த சிற்பி இலங்கை வேந்தன் இராவணனின் உறவு முறை மாமனார் என நினைக்கிறேன்   இவர் தான் பாரதத்தில் கண்ணனின் பரிந்துரையில் பாண்டவர்க்கு இந்திரப்பிரஸ்தத்தில் மிக அருமையான மாளிகை…

Awesome Quotes from Q World

Awesome Quotes from Q World   1 ONCE YOU HIT A CERTAIN AGE, U BECOME PERMANENTLY IMPRESSED BY A LOT OF SHIT   2   BE THANKFUL FOR THE CLOSED DOORS, BAD VIBES AND STUFF THAT FALLS APART – IT WILL PROTECT YOU FROM THINGS THAT ARE NOT MEANT FOR YOU     3  MAGIC HAPPENS…