கவிகள் பாதி ஞானியர்

கவிகள் பாதி ஞானியர்

சினிமா பாடல் :

“ ஓரிடம் பார்த்த விழி வேறிடம் பார்ப்பதில்லை “

இதுக்கு மேல் விளக்கம் தேவையிலை

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s