தெளிவு

தெளிவு   எப்படி ஒரு மதத்தை அழித்து அதன் மேல் புது மதம் வளருதோ ?? அவ்வாறே தான் பழைய மதக்கோவில் இடித்து புது வளரும் மதம் தன் கோவில் அமைக்குது   வெங்கடேஷ்

“ திருவருள் – திருவடி பெருமை “

“ திருவருள் – திருவடி பெருமை “   சாதகன் : தனக்கு எல்லாமே திருவருள் – திருவடி தான் என்றிருந்தால் என தன் தவ வாழ்வை அமைத்துக்கொண்டானானால் அருளும் அடியும் அவனுக்கு “ தேவையானதை “  அருளும் வேண்டியது அல்ல   ரெண்டுக்கும் உலகளவு வித்தியாசம் உண்டு     வெங்கடேஷ்

தெளிவு

தெளிவு முப்பத்தறுவர் கடப்பதெனில் ?? உடலை இயக்கும் தத்துவங்களைக்  கடப்பதும் உடல் மனம் இயக்கும் தத்துவ கர்த்தர்க்ளை கடப்பதும் ஆகும்   எப்படி  ஆற்றுவது ??   பயிற்சியில் –  திருவடி பயிற்சியில் இருக்கு சூக்குமம   வெங்கடேஷ்

 நெற்றிப்  புருவக்கண் பூட்டு திறப்பது

நெற்றிப்  புருவக்கண் பூட்டு திறப்பது   காந்த மலை கண்ணை  இழுக்க அது சுவாசத்தை இழுக்க புருவக்கண் பூட்டு திறந்து கொண்டதே   வெங்கடேஷ்

TTC Chapter 42

TTC Chapter 42 The Way gave birth to one. One gave birth to two. Two gave birth to three. Three gave birth to all things. All things carry yin and embrace yang. They reach harmony by blending with the vital breath. What people loathe the most Is to be orphaned, desolate, unworthy. But this is…

TTC Chapter 37

TTC Chapter 37 The Way is ever without action, Yet nothing is left undone. If princes and kings can abide by this, All things will form themselves. If they form themselves and desires arise, I subdue them with nameless simplicity. Nameless simplicity will indeed free them from desires. Without desire there is stillness, And the…

TTC Chapter 29

TTC Chapter 29 Conquering the world and changing it, I do not think it can succeed. The world is a sacred vessel that cannot be changed. He who changes it will destroy it. He who seizes it will lose it. So, among all things, Some lead and some follow, Some sigh and some pant, Some…

TTC

TTC Chapter 44 Your name or your body, What is dearer? Your body or your wealth, What is worthier? Gain or loss, What is worse? Greed is costly. Assembled fortunes are lost. Those who are content suffer no disgrace. Those who know when to halt are unharmed. They last long.  

TTC Chapter 45

TTC Chapter 45   The most complete seems lacking. Yet in use it is not exhausted. The most abundant seems empty. Yet in use it is not drained. The most straight seems curved. The most able seems clumsy. The most eloquent seems to stutter. Movement overcomes cold. Stillness overcomes heat. Peace and quiet govern the…