பக்குவம்

பக்குவம்
எப்படி வெல்லாங்காய் எனும் பழம்
பழுத்த பின்
அது ஓட்டுடன் ஒட்டாமல் இருக்கோ??
அவ்வாறே தான்
ஆன்ம சாதகனும் பக்குவம் ஆகி வர வர
உலகத்துடன் ஒட்டாமல் வாழ்வான்
அப்போது ஞானப்பழம் ஆகிறான்
வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s