பிராமணர்

பிராமணர்

 

அமணர் – நிர்வாண நிலை அடைந்த துறவி ஞானி

பெரிய அமணர் தான் பிராமணர் என  மருவிற்று

 

அமணர் அம்மணமாக இருப்பர்

அதாவது இது உடல் நிர்வாணத்தைக் குறிக்க வரவிலை

தத்துவ நிர்வாணமாம் 36றுவரைக்குறிக்குது

 

பிராமணர் எனில்

பெரிய ஞானம் அடைந்த ஞானியர் துறவியர்

தவத்தால் செயலால்

ஞானகருமத்தால் ஒருவன் அடைவது

பிறப்பால் அல்ல

 

தன்னை அறிந்த தரிசித்த

மிக உன்னதமான நிலை தான் பிராமணம்

 

 

ஆனால் உலகம்

இது பிறப்பால் வருவது என கதை கட்டிவிட்டது

 

 

இப்போதைக்கு இந்நிலை அடையக்கூடிய

ஞானம் வித்தை வழி பயிற்சி

உயர் ஜாதி மக்களிடத்தில் இல்லை

 

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s