தகுதி பெருமை 

தகுதி பெருமை
தகுதியுள்ளோர்
தகுதியற்றவர்களால்
தகுதி நிர்ணயிக்கப்பட்டால்
தகுதியுள்ளோரை
தகுதியற்ற தம்நிலைக்கு
தகுதியற்றோராக்குவர்
தகுதி இல்லாத
தகுதியற்றோர்
ஆக்கம் : சித்ரா சிவம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s