திருவடி தவம் பெருமை – காந்தம்

திருவடி தவம் பெருமை – காந்தம்

 

எப்படி காந்தமானது

ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் வந்துவிட்ட

பொருளை கவர்ந்து இழுத்துக்கொள்கிறதோ ??

 

 

அப்படித் தான் ஆன்மாவானதும்

குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு

மேலேறிய கண்ணை இழுத்துக் கொள்ளும்

 

காந்தம் இரும்பை இழுப்பது போல்

விடாது பிடித்துக்கொண்டு இருக்கும்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s