உள்ளலும் உண்ணலும்

உள்ளலும் உண்ணலும்
எப்படி
உள்ளுவதில் உள்ளல் உயர்வாய்
உள்ளுதல் சிறப்போ
அது போல் தான்
உண்ணுவதில் எலாம்
பிரபஞ்சப் பேராற்றல் அதிகம் உடை
உணவுண்ணல் ஆன்ம சாதகர்க்கு ஏற்றது
வெங்கடேஷ்
Image may contain: sky, outdoor and nature

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s