திருவடி தவம் பெருமை

திருவடி தவம் பெருமை

 

 

உடல் நலம் சரியில்லாத போது

ஸ்தூல உடலிலிருந்து  சூக்கும உடலைப் பிரித்து

ஒளி உடலின் அணுக்களை  சரி  செய்து மாற்றி அமைத்து

உடல் நலம் காக்கும்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s