திருமூலர் மந்திரம் – நடுவணை ஞானம்

 திருமூலர் மந்திரம் – நடுவணை ஞானம்

நெற்றியின் வைப்பிலே  நேர்பட் டொளியது

உற்ற நடுவணை யோங்கெழும் தீபம்

பெற்றவர் கண்டார் பிறவா நெறியது

அத்தந்தன் வைப்பென் றருள் செய்தான்   நந்தியே

பொருள் :

நடு நெற்றியில் விளங்கும் ஆன்ம சுடர் பட்டொளி வீசி பறப்பது ஆம்

அதைக்கண்டார் பிறவா நெறிக்கு வருபவர் ஆவர்

அது சிவத்தின் வைப்பு என்று  என் குரு  நந்தி அருளியதாக  உரைக்கிறார் மூல நாயனார்

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s