கவிகள் பாதி ஞானியர்

கவிகள் பாதி ஞானியர்

கவி :

ஆவியாகிப் போன நீரு மேகமாச்ச
ிமேக நீரு கீழ வந்து ஏரியாச்சி

சித்தர் :

ஏரி அதன் நீர் மாறி மாரி ஆகும்

மாரி அது கொட்டி ஏரியாகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s