பெண்ணின் பெருமை

பெண்ணின் பெருமை ஒரு பெண் ஒருவனை காதலிப்பதாக சொன்னாலே போதும் எலியாக / கோழையாக இருந்தவன் சிங்கமாக கர்ஜிக்க ஆரம்பித்துவிடுகிறான்  கல்யாணம் – குடும்பம் என ஆனபின் குடும்ப நலன் கருதி  லஞ்ச –  ஊழல்  அரசியல்வாதிகள் – பொறுக்கிகளுக்கு பயந்து சிங்கம் – புலியாக சீறியவன் பதுங்கிக் கொள்கிறான் எப்படி ?? வெங்கடேஷ்

யோகம் பெருமை

யோகம் பெருமை யோகத்தின் பயன் எலாம் தற்போதம் ஒழித்து நிற்க வைக்கும் ஞானத்துக்கு தயாராக்கும் வெங்கடேஷ்

தற்போத ஒழிவு பெருமை

தற்போத ஒழிவு பெருமை தவத்தில் சாதனத்தில் தற்போதம் ஒழித்து நின்றால் தான் தவத்தில் அனுபவம் கூடும் மேலேற முடியும் தவத்தில் பிடிப்பும் ஆர்வமும் வரும் இது நடவாமல் மேல் வீதி ஏற முடியாது படிக்க ஒழிவில் ஒடுக்கம் வெங்கடேஷ்