அன்பின் பெருமை

அன்பின் பெருமை

அன்பு நம் உள்ளே வந்தால் போதும்

அதனுடன் சேர்ந்து

செல்வம் இன்பம் களிப்பு

ஆரோக்கியம் ஆயுள் வெற்றி

எலாம் அடைவர் என்பர்

அன்பு = ஆன்ம நிலை ஆசையற்ற நிலை

அசைவு ஒழித்தல்

இந்த ஒரு அனுபவம் சித்தித்தால் போதும்

அது போதவொழிவு =மன அடக்கம்

மன சாந்தி = உபசாந்தம் -கற்பகம்

அனுபவங்களை கூட்டி வந்துவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s