மனமும் ஆடும்

மனமும் ஆடும்

கசாப்பு கடைகாரன் ஆடு வெட்டும்போது

மரண ஓலம் இடுது

மனமும் அப்படித்தான்

தியானத்துக்கு முன் பயப்படுது

என்னைக் காப்பாத்துங்க என ஓலமிடுது

அதுவும் மரண ஓலம் தான்


வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s