ஆன்மா பெருமை

ஆன்மா பெருமை

சும்மா இருக்கும் பொருளோடு

கலப்பு வேணுமெனில்

நாம் சும்மா இருக்க வேணும்

அசைவிலாததோடு ஒன்ற வேணுமெனில்

நாமும் அசைவிலாது நிற்க வேணும் தவத்தில்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s