திருவடி பெருமை

திருவடி பெருமை திருவடியின் நாத விந்து கலப்பு மனதின் நாத விந்தாகிய மனதின் குரலும் – காட்சியும்   காணாமல் போக செய்துவிடும் வெங்கடேஷ்

துவாரக பாலகர் – சன்மார்க்க விளக்கம்

துவாரக பாலகர் – சன்மார்க்க விளக்கம் எல்லா கோவில் மூலவர்  கருவறை முன் இருவர் காவல் காப்பர் இவரை துவாரபாலகர் என்பர் இதன் உண்மைப் பொருள் ?? இது திருவடி / கண் தவத்தை மறைமுகமாக  குறிக்கவும் செயும் அதாவது துவாரம் = கண்ணில் இருக்கும் ஊசி முனை துவாரம் அதில் உறைந்திருக்கும் சத்தி சத்தர் தான் துவாரக பாலகர் புதுக்கோட்டை அருகே திருப்பெருந்துறை சிவன் கோவில் துவாரக பாலகர் மிக மிக வித்தியாசமாக இருப்பர் சென்று…