சமயமதமும் உரை நடையும்

சமயமதமும் உரை நடையும்

எப்படி

சமயமதத்தில் இதிகாச புராணத்தில்

குளறுபடி பிழை குழப்பம் இருக்கோ

அப்படித்தான் உரை நடையிலும்

இதை நம்பி மோசமாயினர் அநேகர் ஏராளம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s