வாசியும் கொரோனாவும் “

“ வாசியும் கொரோனாவும் “

கொரோனா உருமாறியும் வீரியம் அதிகமாகிவிட்டது

அது மாதிரி  வாசி யோகமும்

இப்போது அதன் புதிய பேர் “ ஜீவ யோகம் “

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s