சந்திர ரேகை – 2

சந்திர ரேகை – 2

இந்த ஒற்றை கலை சந்திரன் சிவத்தின் சிரம் அலங்கரிப்பதுக்கு காரணம் – தத்துவ விளக்கம் தான்

அதாவது  ,

ஸ்தூல புற சந்திரன் வளர்வதும் தேய்வதும் போல் – சூக்கும சந்திரனையும் வளரவும் தேயவும் செய வேணும் என்பது தான் விளக்கம்

இது காலத்தில் ஈடுபடா இருக்கும் ஒரு வழி ஆகும்

இது மரணமிலாப்பெருவாழ்வுக்கும் காயகல்பத்துக்கும் பாதை கூறுவதும் ஆகும்

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s