ஞானிகள் உலகமயம்

ஞானிகள் உலகமயம்

1 அவ்வை :

கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு

மேலை  நாட்டு ஞானியர் :

What we know is only a drop

We don’t know is Ocean

மேலை ஞானிகள் : He Knoweth LOVE knoweth GOD

நம் ஞானியர் : அன்பே சிவம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s