எட்டிரெண்டு பெருமை

எட்டிரெண்டு பெருமை

எட்டில் ஐந்து சேரில்

ஐம்புலன் அடக்கம் உண்டாம்

பின் மீதம் ரெண்டு சேரில

சுழுமுனை வாசல் திறக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s