எட்டிரெண்டு பெருமை

எட்டிரெண்டு பெருமை

எப்படி ஐம்புலன் ஒன்றாக அடங்குதோ ?

அவ்வாறே தான்

நவத்துவாரமும் ஒன்றாகவே மூடும்

தனித்தனியாக அல்ல

எல்லாத்துக்கும் காரணம் பயிற்சி உண்டு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s