சொர்க்கமும் – திரிசங்கு சொர்க்கமும்

சொர்க்கமும் – திரிசங்கு சொர்க்கமும்

சொர்க்கம் உச்சி எனில்

திரிசங்கு சொர்க்கம் வாசல் ஆம்

சொர்க்கம் அமெரிக்க அதிபர் மாளிகை எனில்

திரிசங்கு சொர்க்கம் துணை அதிபர் மாளிகை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s