சிரிப்பு

சிரிப்பு நான் தங்கவயல் செல்வது பத்தி யோசித்துக் கொண்டிருக்க என் மனைவியோ தங்க மயில் எப்போது செல்வது எனக் கேட்கிறாள்??? அவரவர் கவலை அவரவர்க்கு வெங்கடேஷ்