மது பெருமை

மது பெருமை மது Alcohol இருக்கும்   Sanitiser   கை உடலை சுத்தம் செயும் எனில் ?? அதே மது ஆகிய  அமுதமும் உடலை சுத்தம்  செயும் என்பது தானே பொருள் ?? அதன் உச்ச அனுபவம் தான் சுத்த தேகம் வெங்கடேஷ்

தவம் பெருமை

தவம்  பெருமை சிற்பம் போல்   நிற்கப்பழகினால் தான் அற்ப வாழ்வு வாழாமல் கற்ப காலத்துக்கும் வாழ்வோம் வெங்கடேஷ்