அமுத வகைகள் – நிலைகள்

அமுத வகைகள் – நிலைகள்

1  கள்  – அடி அமுதம் – முதல் நிலை

2 பால்  – கடை

1 கள் :

பனங்காய் – தேங்காயில் ,    முக்கண் சேர்வதால்  பனங்கள் – இள நீர் எப்படியோ – தவத்தால் சாதனத்தால் முக்கண் சேர்த்து உண்டாக்கும் முதல் நிலை அமுதம்

இதுவும் போதை தரும் – குளிர்ச்சி ஆக இருக்கும்

இது  பரவிந்து கலக்காத அமுதம்

2 பால்

இதுக்கு  ஆகாய கங்கை – மேலைப்பாற் சிவகங்கை  – அருளமுதம் என எலாம் பேர்

இது பரவிந்து கலப்பு உள்ள அமுதம்   

இதுக்கு போகாப்புனல் என பேரும் உண்டு

ஆன்ம தரிசனத்துக்கும் – சாகாக்கல்விக்கும் இந்த போகாப்புனல் மிக மிக அவசியம்

அதனால் கள்ளுக்கும் பாலுக்கும் வித்தியாசம் நிச்சயமாக இருக்கு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s