பெண் – அழகு பெருமை

பெண் –  அழகு பெருமை ஒரு சித்திரமே இன்னொரு சித்திரம் வரைந்தால் ?? எப்படி இருக்கும் ?? விசித்திரமாகவா  இருக்கும் ??   வெங்கடேஷ்