இயற்கை வினோதம்

இயற்கை வினோதம் கூடு திறந்துவிட்டால் குருவி பறந்துவிடும் நம் துவார கூடு திறந்தே தான் இருக்கு குருவி எங்கே பறந்து செல்லுது ?? எது எப்படி கட்டி வைத்துள்ளது ?? வெங்கடேஷ்