பழ மொழி – உண்மை விளக்கம்

பழ மொழி – உண்மை  விளக்கம்

பாசம் கண்ணை மறைக்குது

உலகம் :

பிள்ளைகள் மேல் அன்பு ஈடுபாடு உறவு –அதனால் அவர் தவறு நம் மனதுக்கு தெரிவதிலை – பெரிதுபடுத்துவதிலை

உண்மை :

பாசம் = மும்மலம் அறிவுக்கண் ஆகிய நெற்றிக்கண்ணை மறைத்திருக்கு

அதனால் உண்மை – உள்ளது உள்ளபடி  காண முடிவதிலை

உலகத்தை எப்போதும் நம்பக்கூடாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s