ஆன்மா பெருமை

ஆன்மா பெருமை ஒரு கவி : “ இன்பங்கள் துன்பங்கள் என்பது அன்புக்கு கிடையாது “ இது எவ்ளோ உண்மை உண்மை ஆம் ஆன்மா ஆகிய அன்பு ரெட்டையில் இருமையில் இல்லவே இலை அது ஒப்பற்ற ஒருமையில் இருக்கு ஆகையால் தான் சொல்கிறேன் : கவிகள் பாதி ஞானியர் என வெங்கடேஷ்