தூக்கம் ஒழிக்கும் வகை சூது

தூக்கம் ஒழிக்கும் வகை சூது  

ஆறாம் திருமுறை – தனித்திரு அலங்கல்

5341

தூங்காதே விழித்திருக்கும் சூதறிவித்தெனை ஆண்ட துரையே எனை

நீங்காதே என்னுயிரில் கலந்து கொண்ட பதியே கால் நீட்டிப்பின்னே

வாங்காதே விரைந்திவண் நீ வரல் வேண்டும் தாழ்ந்திடில் மனந்தான் சற்றும்

தாங்காதே இதுநினது தனித்திரு உளமறிந்த சரிதம் தானே

இங்கு வள்ளல் பெருமான் தனக்கு தூக்கத்தை தவிர்க்கும் வகை  இறைவன் கற்றுக்கொடுத்ததாக  பாடுகிறார்

இது தான் சிற்றம்பலக்கல்வி

மருத்துவரும் மற்றோரும் பசி தூக்கம் நல்லா இருக்கா ??

இலை என்றால் தான் பிரச்னை என்பர்

ஆனால் தூக்கம் ஒழிக்கும் வகை எங்கும் – எந்த கல்லூரியிலும்  பல்கலையிலும் கற்றுத்தரமாட்டார்

அம்பலத்தான் தான் கற்றுத்தருவார்

இது சந்தைப்படிப்பு அன்று , நம் சொந்த படிப்பு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s