தெளிவு

தெளிவு

மனதில் சமரசம் உண்டாகா வரையிலும்

சுவாசத்தில் சமரசம்  உண்டாகா வரையிலும்

ஒருமை எனும் சமரசம் உண்டாகா வரையிலும்

சோமரசம் பேட்டைக்கு ஏற வழி தெரியாது  உண்டாகாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s