மேல் எப்படியோ – கீழ் அப்படி

மேல்  எப்படியோ – கீழ் அப்படி

மெய் வாய் கண் மூக்கு செவியில்

வௌவாலுக்கு உண்பதுக்கும் மலம் கழிப்பக்கும்

ஒரே உறுப்பு – வாய் எப்படியோ ??

அப்படித்தான் பாம்புக்கும்

அதுக்கு பார்ப்பதுக்கும் கேட்பதுக்கும்  கண் ஒன்று  தான்

அதனால் “ கட்செவி “ – கண்ணும் செவியும் என பேர்

 வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s