ராம நவமியும் ஜென்மாஷ்டமியும்

ராம  நவமியும் ஜென்மாஷ்டமியும்

ராமன் பிறந்தது நவமியில்

அதாவது அகத்தில்

பிரணவத்தின் தோற்றத்துக்கு காரணமான நவ ஒளிகள் 

ஒன்று கலந்தால் ராமன் பிறப்பான்

ஜீவ நிலை தான் ராமன் – உத்தம புருஷன்

கண்ணன் பிறந்தது அஷ்டமியில்

அதாவது எட்டாம் திதி – உச்சி

அகரம் எட்டு ஆம்

ஆன்மா தான் அகரம்

அதான் தஷ்ணாமூர்த்தியில் கோவில் அகரம் என பேர் பெறுது

கண்ணன் தான் ஆன்மா

ஆன்ம குரு இருப்பது எட்டில்

முன்னவர்

கல்லூரி Vice Principal எனில்

நாட்டின் Vice President எனில்

பின்னவர்

கல்லூரி  Principal ஆவார்

நாட்டின் President ஆவார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s