அகப்பேய்ச் சித்தர் பாடல்

அகப்பேய்ச் சித்தர் பாடல்

மூல மில்லையடி அகப்பேய்

முப்பொரு ளில்லையடி

மூல முண்டானால் அகப்பேய்

முத்தியு முண்டாமே

பொருள் :

மூலம் ஆம் புருவ மத்தியில் , தவ  அனுபவத்தால் முத்தி உண்டாகும்

மூன்று தீக்கள் சங்கமிப்பதே முத்தி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s